Reiniko Oy:n lausunto LVM:lle tilaajaliittymän kustannuksista haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa

04.06.2010

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 10.5.2010 Reiniko Oy:ltä lausuntoa aiheeseen Tilaajaliittymän kustannukset haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa.

Lainaus lausuntopyynnöstä:

"Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2009 laajakaistatukilain. Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyi seuraava tilaajaliittymiä koskeva lausuma: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja arvioi kaikki käytettävissä olevat eri lisärahoitusmahdollisuudet laajakaistahankkeilla rakennettaviin viestintäverkkoihin liittyvien tilaajayhteyksien turvaamiseksi niille kotitalouksille, jotka katsovat tarvitsevansa laajakaistayhteyden, mutta joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tilaajayhteyden rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvien kohtuuttomien kustannusten maksamiseen. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys liikenne- ja viestintävaliokunnalle viimeistään elokuun 2010 loppuun mennessä."

Reiniko Oy antoi oman lausuntonsa Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan takarajaan 4.6.2010 mennessä.

"Lausuntopyyntö osoittaa, että yrityksemme on huomattu myös viranomaisten taholta. Samalla jakelulistalla olivat kaikki merkittävimmät teleoperaattorit ja verkonrakentajat, vastuuministeriöt, virastoja ja etujärjestöjä", kertoo Reiniko Oy:n toimitusjohtaja Hannu Reinikoski.

Lausunnon tiivistelmä:

"Laajakaista kaikille" -hankkeen yhteydessä on alusta asti korostettu kokonaistaloudellista toteuttamista ja erityisesti yhteisrakentamisen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Yleisesti onkin todettu, että hyvin koordinoidulla ja toteutetulla yhteisrakentamisella on saavutettavissa sellaisia kustannushyötyjä, jotka tulevat kaikkien osapuolien, myös loppukäyttäjien hyödyksi.

Käytännössä yhteisrakentamisen mahdollisuudet ovat jääneet hyödyntämättä. Näkemyksemme mukaan keskeinen syy tähän on että tarjouspyynnöissä ei kannusteta yhteisrakentamiseen. Yhteisrakentamisesta tulee kuitenkin tehdä selvitys tarjouspyynnön yhteydessä, josta tarjoaja ei kuitenkaan hyödy.

Projektin yleensä voittaa ”halvin hinta”, jossa verrataan vain maanrakennusyksikköhintoja. Halvin hinta on eri asia kuin kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisimmassa tarjouksessa on mahdollisuus huomioida kyseisen kohteen yhteisrakentamisen tarpeita.

Yhteisrakentamisen selkeämpi korostaminen ja erityisesti palkitseminen hankkeen pisteytyksessä voisi tuoda sellaista kokonaistaloudellista hyötyä, joka näkyisi myös loppukäyttäjälle kohdistuvan liittymäkustannuksen suuruudessa."

16.01.2015Reiniko Oy:n omistajan- ja nimenvaihdos
13.05.2013Reiniko Valokuituopisto kouluttaa asiantuntijoita
08.11.2010Reinet-palveluista Reinet Oy
01.10.2010Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt -opas julkaistu
04.06.2010Reiniko Oy:n lausunto LVM:lle tilaajaliittymän kustannuksista haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa
28.04.2010Reiniko Oy tekee Liikenne- ja viestintäministeriölle asiantuntijaoppaan